Уважаеми клиенти, Петък 24 Май ще бъдe почивен ден. Весели Празници!

Общи условия за продажба през уебсайта на on-line магазин "ДАРА"

Настоящият документ представлява Общите условия на договор за продажба между "Космополис" ООД със седалище и адрес на управление град Стара Загора, ул. “Подп.Калитин" № 2, вх. А, ет. 4, ап. 28, вписано в търговския регистър при Старозагорски Окръжен съд по ф. дело № 2436/1997 г. наричано по-долу "Дружеството" от една страна и от друга страна лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наричано по-долу "Клиент", които са във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите от Дружеството стоки чрез on-line магазин "Дара". 

1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на on-line магазин „Дара”, които уреждат правилата за използването на on-line магазин „Дара”, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този онлайн магазин.

2. Настоящите Общи условия са приети от “Космополис” ООД (наричано по-долу само “Дружество”) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:
- условията за ползване на уебсайта http://www.dara.bg (наричан по-долу само „on-line магазин „Дара”) от Клиентите на предлаганите от него услуги;
- условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Дружеството и Клиентите на Сайта;
- правата и задълженията на Дружеството и на съответните Клиенти по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.

ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО
Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Съгласно Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Преди потребителят да бъде обвързан от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, или от подобно предложение за сключване на договор, търговецът е длъжен да предостави на потребителя по ясен и разбираем начин следната информация:
1. Наименование на дружеството: „Космополис” ООД
2. Седалище и адрес на управление –град Стара Загора, ул. “Подп.Калитин" № 2, вх. А, ет. 4, ап.28
3. Адрес за упражняване на дейността: област Стара Загора, град: Стара Загора, ул.“Подп.Калитин" № 2, вх. А, ет. 4, ап.28
4. Данни за кореспонденция: Област: Стара Загора, град: Стара Загора , Космополис ООД, кв. Индустриален до ЦП6 /сградата на Стройкомбинат/ email: sales@dara.bg; тел: (+359) 0882 568 888 
5. Вписано в търговския регистър при Старозагорски Окръжен съд по ф. дело № 2436/1997 г.


Основни положения и клаузи, които се прилагат спрямо лица, които имат качеството на потребител по смисъла на Закона за Защита на Потребителите:
Чл. 13. Правилата от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. (Наричани по-долу “Клиенти”)

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Дружеството са определени в профила на всяка стока на Сайта.
(2) Всички цени на Стоките на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси и се определят от Дружеството в профила на всяка стока в Сайта.
(3) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките, е както следва:
1. За поръчки на стойност до 34.99 лв. – 4.99 лв. за доставки в цялата страна. 
2. За поръчки на стойност над 35 лв. – безплатно, за доставки в цялата страна.
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Клиента посредством Сайта.
(5) Информацията, предоставяна на Клиента по този член е актуална към момента на визуализацията й на Сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 15. (1) Клиентът се съгласява, че Дружеството има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на Дружеството цената на стоките преди или в момента на доставката им.
- Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ .
- Дружеството не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас. 
- Всички продавани в on-line магазин „Дара” стоки  са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП.

Чл.1. Дружеството предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите стоки в on-line магазин "Дара" след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на продажната цена за съответната стока, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

Чл.2. (1) За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в on-line магазин "Дара" стоки, Клиентът трябва:
1. да е физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, регистрирано в on-line магазин "Дара" и съгласило се с настоящите Общи условия
2. Да е попълнил вярно on-line електронната форма за регистрация. При попълването й, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите посочени в електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. Клиентът декларира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни, и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно- в четири дневен срок от промяната. Още преди попълване на тази електронна форма Клиентът има възможност да се запознае с настоящите Общи условия чрез разположените в долна част на екрана позиция "Общи условия", както и с начина, по който следва да извърши, потвърди и получи заявените от него стоки.
3. Да изрази съгласие с настоящите Общи условия по следния начин: преди преминаване към стъпка втора – "преглед и потвърждение на заявката" да означи с отметка в квадратното поле "общи условия за продажба на стоки чрез on-line магазин "Дара". Ако клиентът се е запознал и съгласил с настоящите Общи условия, и изрази съгласието си с указаното отбелязване, то той има възможност да продължи чрез натискане на бутона "преглед и потвърждение на заявката". По този начин Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Дружеството чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Дружеството може да съхранява на своя сървър ІР адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
(3) След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за покупка на предлаганите чрез on-line магазин "Дара" стоки, като се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
(4) В случай, че Клиент предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в тези данни в срока по т. 2.2 от настоящия член, Дружеството има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.
(5) Преди извършване на изявлението по смисъла на т.2.3 от настоящия член, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма по ал. 1, т. 2.2 на настоящия член.
(6) Дружеството незабавно потвърждава получаването на изявлението на Клиента, извършено чрез осъществяване от него на стъпка 2 "преглед и потвърждение", като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа адрес на електронна поща на Дружеството, направената от Клиента поръчка, периода, за който направеното предложение е в сила, продажната цена на стоката(или общата продажна цена, ако стоките са няколко), сумата на доставката (ако има такава), общата сума на поръчката, включваща продажната цена и цената на доставката(ако има такава), посочения от клиента адрес за доставка и начина на плащане.
(7) Всяка заявка за покупка между Клиента и Дружеството въз основа на тези Общи условия се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните.
(8) При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Чл. 3 (1) Дружеството публикува на адрес www.dara.bg описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и цената на куриерската услуга,ако стойността на покупката е до 12лв. , невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите по Чл. 11, ал. 4 и за условията и начина за упражняването му,
(2) Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.
Чл. 4. (1) Публикуването на основните характеристики и на цената на стока в on-line магазин "Дара" е публична покана по смисъла на Чл. 290, ал. 1 ст Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в Чл. 5 начин.
(2) Ако Дружеството не разполага със заявената за закупуване стока, то, в рамките на един работен ден след получаване на заявката за покупка по Чл. 5, уведомява Клиента за изчерпването й чрез телефонно обаждане на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение до посочената от Клиента в Клиентския му профил електронна пощенска кутия за кореспонденция.

Чл. 5. (1) Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:
1. определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон "Купувам", обозначен срещу съответна стока;
2. преглед на "виртуалната пазарска кошница" и възможност за промяна на посочените количества и видове избрани от Клиента стоки, както и частично или цялостно нулиране на избраните до момента продукти. Процесът на заявката продължава след натискане на бутона "Поръчай"
3. преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката в полето "Специални инструкции или забележки по поръчката");
4. приемане и съгласие с посочения от дружеството начин на плащане – при доставката на стоката (стоките) чрез куриер с наложен платеж на продажната цена на стоката.
5. повторно потвърждение на заявката от бутона "Потвърди покупката".
(2) Заявката за покупка на стока от on-line магазин "Дара" се счита за извършена след натискане на бутона "Потвърди покупката".
(3) При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Дружеството не възниква задължение за нейното изпълнение.
(4) Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.

Чл. 7. (1) Всички цени в on-line магазин "Дара" са в български левове, с включен ДДС.
(2) Указаните в on-line магазин "Дара" цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка. Последните са посочени като цени за доставка на дружествата, осъществяващи куриерски услуги и информацията за тези цени и сроковете на доставка са на разположение на Клиента на страницата "Доставка и рекламации".
(3) Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка на същата по начина описан в Чл. 5.

Чл. 8. (1) Продажната цена по Чл. 7 на закупената от Клиента стока, както и пощенските или транспортни разходи, невключени в тази цена, и разходите за доставката се заплащат от Клиента или от трето лице от името на същия в брой, по банков път на посочената от Дружеството сметка, с кредитна или дебитна карта, по електронен път или по друг указан в Интернет страницата на on-line магазин "Дара" начин, както и с наложен платеж при доставка на стоката (стоките) от куриер, на адреса на клиента, посочен в заявката.
(2) В случай, че Клиентът избере начин на плащане с наложен платеж, той се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, съобразно избраното от Клиента дружество осъществяващо куриерски услуги в деня на доставка на стоката от куриер, на адреса, посочен от Клиента в заявката.
(3) В случай, че Клиентът приеме и се съгласи по указания начин с настоящите Общи условия и при избор за авансово плащане на общата дължима сума по продажбата и доставката на стоката, с приемането на тези условия Клиентът дава съгласие за извършване на авансово плащане от негова страна по смисъла на Чл. 53, ал. 1 от Закона за защита на потребителя.

Чл. 9. (1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в сроковете, посочени от съответните куриери и описани в "доставка и рекламации" за всеки един от тях. Тези срокове и цени на доставка са формирани от куриера според съответната зона, в която попада посочения от Клиента адрес за доставка. Тези срокове за доставка започват да текат за Дружеството след като стоката бъде предадена на куриера, избран от Клиента.
Веднага след предаване на стоката на куриер, Дружеството се освобождава от риска, който се прехвърля върху клиента. Дружеството не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик
*В случай, че Клиентът и Дружеството не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката чрез Сайта.
Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиентът и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(2) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Чл. 10. (1) Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.
Поръчаната стока може да бъде получена само от долу-посочените лица, което действие по получаване се осъществява подписване на придружаващи стоката документи :
- клиента – съответно индивидуализиран според данните от клиентския акаунт или съответната поръчка за покупка;
- трето лице, упълномощено от клиента да получи стоката със самата поръчка;
- трето лице, което е изрично упълномощено от клиента да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;
- трето лице, което изрично потвърждава автентичността и идентичността на поръчаната стока и което лице се съгласява да я заплати в брой от името на клиента.
(2) При предаване на стоката Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
(3) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Дружеството се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може изрично да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка според условията на Чл. 9,ал.1.

Чл. 11. (1) Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
2. при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена:
3. цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена по Чл. 10; или не е спазен срокът за доставка.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-горе, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
(2) След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.
(3) При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Дружеството
(4) Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез on-line магазин "Дара", като върне стоката в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Дружеството и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до Дружеството на адрес: град Стара Загора, ул.Подп.Калитин 2-А-28, на тел: (+359) 0882568888.

Отказ от стоката и нейното връщане:
1. Съгласно закона за защита на потребителите, Вие, нашите Клиенти, имате право да се откажете и да върнете всеки поръчан от on-line магазин „Дара” продукт, в срок до 14 календарни дни след получаването им в случай , че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялостта на опаковката им и e запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката) , в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. При нарушен търговски вид, ще бъде приложен отбив от цената или ще бъде отказано развалянето на договора от разстояние.

2. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от on-line магазин „Дара” и при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.

3. Когато Клиентът иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока. За да упражни правото си на отказ, Клиентът може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 2 към настоящите Общи условия или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Дружеството за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на посочения срок. в оригинална фабрична ненарушена опаковка, с етикети и неупотребяван, заедно с всички получени документи.

Приложение 1 към Общите условия – Стандартни указания за упражняване на правото на отказ, съгл. Чл.4, ал.4 от ЗЗП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Общите условия на „Космополис” ООД за ползване на on-line магазина „Дара” http://dara.bg/ и за извършването на покупки на стоки през него
Информация относно упражняване правото на отказ от договора
Стандартни указания за отказ:
I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата:
А) при договор за продажба, когато заявената от потребителя поръчка се доставя еднократно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.;
Б) при договор за продажба, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.;

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски (настоящ) адрес, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление.
На потребителят се предоставя възможност за избор на опция за уведомяване на търговеца при упражняването на правото му на отказ:
А) писмо, изпратено по пощата до адреса за упражняване на дейността на on-line магазин „Дара” -, област: Стара Загора гр. Стара Загора ул.Подп.Калитин 2-А-28; тел: (+359) 0882 568 888
или
Б) Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нaшия електронен адрес: sales@dara.bg . Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще изпратим на електронния Ви адрес съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
Dara.bg запазва правото си да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Ако потребителят е получил стоки във връзка с договора към момента на упражняване на правото на отказ, то следните правила влизат в действие
Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките към нас до адреса, от който е тръгнала стоката или до - офис на ЛЕО ЕКспрес : област: Стара Загора гр. Стара Загора;бул. Славянски № 79 без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.
Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително разходите, които сте заплатили на куриерската фирма при получаването на доставката на стоките от on-line магазин „Дара”

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Купувача (в този случай е необходимо да посочите банка, IBAN, BIC, име на титуляря на сметката).

4. Дружеството има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

5. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Ползвателят-потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

6. При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на Дружеството или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, ще бъде приложен отбив от цената или ще бъде отказано развалянето на договора от разстояние.  Разходите по връщането на продукта са за сметка на Клиента. Съгл. : Чл. 103в. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) (1) При договори, при които търговецът изпраща стоките на потребителя, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките. 

СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
Рискът от повреди на продукта при сглобяване от потребителя се носи изцяло от него и е за негова сметка.

1.  Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на Стоки
- при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
- при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
- при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност
- при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
- при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
Продукт, който е използван, без да бъдат спазени указанията от инструкцията за употреба на съответната Стока.
Продукт, за който се установи, че е използван по начин, различен от указания по предназначение.
Подмяна на части, които подлежат на амортизация по време на нормална експлоатация.
Продукт, увреден поради неспазени указания за сглобяване и монтаж.
Продукт, с наличие на повърхностни наранявания, получени по време на неговата експлоатация при пренасяне, транспорт и съхранение.
Повреда на продукт възникнала в следствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта.
Продукт , при който проличава опити за отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – слънчево греене, природни бедствия, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др.подобни.
Продукт, който е бил обект на ремонтиране от други лица.
Продукт, на който е била извършена промяна или модификация на конструкцията или спецификации.
Продукт, повреден след опити за отстраняване на повреди, получени в следствие на монтирани части и аксесоари, различни от спецификацията на продукта при продажбата му.
Повреди на гуми, акумулатори, и други аксесоари (за играчки).

(5) В случаите по ал. 4 Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й по време на срока по ал. 4.
Клиентът има право да върне продуктът при спазване на долу-посочените условия:
Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена)
Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба (вече описаните)
Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива

(6) Дружеството е длъжно да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ по ал. 1, 2 или 4 от настоящия член.

Чл. 12. (1) Дружеството се задължава:
1. да достави в срок заявената за покупка стока
2. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;
3. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
(2) Дружеството има право:
1. да инсталира върху компютрите на Клиента малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и да се проследяват на действията му.
2. да поставя електронни препратки към други Интернет страници и реклами за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително и такива, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Дружеството.
3. да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно различни стоки и/или услуги.
(3) Дружеството не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Дружеството (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет връзки и др.). Дружеството полага грижа информацията в on-line магазин "Дара" да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
(4) Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на достъп до on-line магазин "Дара", както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства, представляващи непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството
(5) Дружеството не отговаря за съответствието на качеството и годността за употреба на заявените от клиента стоки с приложимите нормативни изисквания.
(6) Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и друг начин посредством on-line магазин "Дара"
(7) В случай, че в on-line магазин "Дара" са поставени електронни препратки, рекламни съобщения и др., и по този начин за Клиента са станали достъпни интернет страници, Дружеството не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, настъпили при достъпа и ползването на съдържанието на тези страници. Дружеството не носи отговорност й за противоправния им характер.
(8) Дружеството няма задължението да контролира начина, по който Клиентът използва on-line магазин "Дара".
Дружеството също не носи отговорност при следните посочени случаи:
1. Дружеството не носи отговорност за възможни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се поддържа в уебсайта.
2,Дружеството не носи отговорност за нарушаване на истинността и актуалността на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други подобни.
3,Дружеството не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности. 4.Дружеството не носи отговорност за възникнали неточности по отношение на информация за стоката.
5.(Дружеството не носи отговорност за възможни забавяния или неизпълнения на задължения по причини, които са извън контрола на фирмата.
6.Дружеството не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на различните компютри. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за доброволно изразено съгласие от страна на клиента относно вида и качеството на желаните за покупка продукти.

Чл. 13. (1) Клиентът се задължава: да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; да заплати цената на заявената от него стока; да заплати разходите по доставката; да получи стоката; да полага всички грижи за опазване на паролата си; да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно Дружеството в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил както и при вероятност от такъв; да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил; да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
(2) Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й. Клиентът има право на достъп в режим онлайн до on-line магазин "Дара", при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Дружеството; да подава валидни заявки за стоки; достъп и корекции в режим онлайн на личните си данни.
(3) С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Дружеството за посочените в настоящите условия цели.
(4) Клиентът се задължава при ползване на on-line магазин "Дара": да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, правилата на морала и добрите нрави; да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да не се намесва в правилното действие на системата, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент; да не осъществява достъп извън предоставения му; да не възпрепятства други Клиенти да използват on-line магазин "Дара", както и да не използва on-line магазин "Дара" по начин, предизвикващ отказ от услугите; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в on-line магазин "Дара" и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представа за друго лице(или група от лица) или представител на юридическо лице, което не е управомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;да не предизвиква инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
(5) При неспазване на задълженията по предходната алинея Дружеството има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиетския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, Дружеството има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Чл. 14. Дружеството има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията чрез която Клиент на on-line магазин "Дара" може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка други информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си, съгласно тези Общи условия и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Дружеството услуги, дейности по провеждане на промоции и др.

Чл. 15 (1) Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод продажбата на стоки чрез on-line магазин "Дара" - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.
(2) В електронната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, Дружеството обозначава кои данни се предоставят задължително и кои доброволно от клиента и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с Общите условия, клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал.1 не се прилагат за случай, че Клиентът или други лица са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Дружеството има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи. Дружеството има право да предостави трите имена на клиента, посочения от него адрес/и за доставка и др. лични данни на куриер единствено с цел осъществяване на доставката на стоките, заявени от Клиента.

Чл. 16. (1) Дружеството събира и използва информацията по Чл. 14 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагани от други лица стоки и/или услуги, за промоции и други.
(2) С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг,като изпрати писмено съобщение до Дружеството на посочените адреси или e-mail за контакти.
(3) С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на Чл. 34а, т.З от Закона за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до Дружеството на посочените адрес или е-mail за контакти.
(4) Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Дружеството. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, правилата на морала и добрите нрави.

Чл. 17. Дружеството се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица, държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
а) е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент, вкл при условията на Чл. 16, ал. 3
б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законоустановените процедури;
в) в други предвидени от закона случаи.

Чл. 18.(1) При прекратяване на договора Дружеството дезактивира клиентския профил и заличава паролата за достъп до клиентския профил.
(2) Клиентът може по всяко време за поиска от Дружеството заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка.
(3) Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
1. преустановяване на дейността на Дружеството;
2. прекратяване поддържането на on-line магазин "Дара";
3. в други предвидени в закона случаи.

Чл. 19. Извън посочените в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 20. Клиентът е длъжен да обезщети Дружеството и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
(2) Клиентът е длъжен да обезщети Дружеството и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.
(3) Дружеството е длъжно да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от Дружеството умишлено или при проявена груба небрежност.

Чл. 21. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителни, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 22. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град Стара Загора.

Чл. 23. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 24. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия on-line магазин "Дара" (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Дружеството или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Дружеството, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство
(2) Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните праза е Дружеството или трето лице.
(3) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото,съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите - графики, текстове, снимков материал и др. на Дружеството, Клиентът дължи на Дружеството неустойка в размер на 1500 лева (хиляда и петстотин лева) за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Дружеството от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

Чл. 25 При извършване на законодателни промени, които засягат върху условията за предлагането стоките, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Дружеството. При извършване на промени в Общите условия, Дружеството се задължава да уведоми Клиента като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в on-line магазин "Дара" съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията и му даде седемдневен дневен срок да се запознае с тях.
(3) Ако в рамките на срока по ал. 2 Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.
(4) Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита, че договорът по Чл. 4, ал. 1 се прекратява автоматично с получаване на изричното изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до Дружеството по електронна поща на адрес: sales (at) dara.bg. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Дружеството, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по ал. 2 заявка за покупка на стока.

Чл. 26. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Настоящите "Общи условия за ползване" на on-line магазин “Дара” имат задължителен характер, както за www.dara.bg, така и за потребителите му. Всички те се считат за уведомени.

Настоящите Общи условия са в сила от 25.05.2018 г.